[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/10513256_598561893595375_4147338069891514148_n.jpg","title":"\u0130L BA\u015eKANLI\u011eIMIZIN D\u00dcZENLEM\u0130\u015e OLDU\u011eU ‘‘VEFA’’ \u0130FTARIMIZ…","entry_date":"Temmuz 12, 2014 - 2:42:00","haber_content":"

Ak Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n D\u00fczenlemi\u015f Oldu\u011fu Dayan\u0131\u015fma Payla\u015fma,Kayna\u015fma ve Dostluk \u0130ftar\u0131na AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adem \u00c7EL\u0130K, Milletvekili Zeyid ARSLAN Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Av. Ey\u00fcp ERO\u011eLU, \u0130l\u00e7e Belediye ve Belde Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 Yan\u0131 S\u0131ra Parti Y\u00f6netimi kat\u0131ld\u0131.<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adem \u00c7EL\u0130K Konu\u015fmas\u0131nda ; K\u00f6y ve mahallelerimizden \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za kadar te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n de\u011fi\u015fik kademelerinde g\u00f6rev \u00fcslenen sorumluluk ta\u015f\u0131yan b\u00fct\u00fcn Ak Partili arkada\u015flar\u0131m\u0131,karde\u015flerimi y\u00fcrekten selaml\u0131yorum.
Bizler 70 milyonun kaderini kendi kaderimiz bilen g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ve g\u00fcc\u00fcn\u00fc \u00fclkesine milletine adam\u0131\u015f bir b\u00fcy\u00fck siyasi kadroyuz,Ak Parti Ailesi olarak \u00fclkemizin umudu,g\u00fcc\u00fc ve iradesiyiz.
Siyasetcinin ve siyaset kurumlar\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7 ve itibar kaybetti\u011fi T\u00fcrkiye\u2019nin y\u00f6netilemez oldu\u011fu bir zamanda \u00fclkemizin umutlar\u0131n\u0131 diriltmek i\u00e7in \u00f6rselenen itibar\u0131n\u0131 aya\u011fa kald\u0131rmak \u00fczere Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip ERDO\u011eAN\u2019\u0131n liderli\u011finde beraberce yola \u00e7\u0131kt\u0131k,ve bu yolculu\u011fumuzu 14 A\u011fustos 2001 tarihinde resmile\u015ftirdik.
T\u00fcrk siyasi tarihinde en suratli te\u015fkilatc\u0131l\u0131k organizasyonunu ger\u00e7ekle\u015ftirerek eski k\u00f6hnemi\u015f siyaset tarz\u0131n\u0131 tesviye ettik,milletimizin dirili\u015f ruhunu yeniden \u015fahland\u0131rd\u0131k.
Milletimiz iktidar emanetini hen\u00fcz bir ya\u015f\u0131nda olan partimize g\u00fcven i\u00e7inde tevdi etti.
B\u00fct\u00fcn Yerel Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131yla da ba\u015far\u0131n\u0131n tesad\u00fcfi ya da d\u00f6nemsel olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi
\u0130ktidara geldi\u011fimizde \u2018\u2018art\u0131k hi\u00e7bir \u015fey eskisi gibi olmayacak \u2018\u2019 demi\u015ftik.On \u0130ki y\u0131lda hi\u00e7bir \u015feyin eskisi gibi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlad\u0131k.
Liderimiz Say\u0131n Recep Tayyip ERDO\u011eAN\u2019\u0131n vurgulad\u0131\u011f\u0131 gibi T\u00fcrkiye Ak Parti ile birlikte b\u00fcy\u00fcmeye devam ediyor.
Bu ger\u00e7ek Ak Parti ailesinin her ferdi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir onur oldu\u011fu kadar \u00f6nemli bir g\u00f6rev ve sorumluluktur.
Ba\u015far\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n alt\u0131nda \u00f6ncelikle Liderimizin siyaet tarz\u0131n\u0131 ve kamuya deklare etmi\u015f oldu\u011fumuz kurulu\u015f amaclar\u0131m\u0131za ve temel ilkelerimize sad\u0131k kal\u0131\u015f\u0131m\u0131z kadar b\u00fct\u00fcn te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n pay\u0131 b\u00fcy\u00fckt\u00fcr.
Ak Parti siyasetinin toplumda payla\u015f\u0131lmas\u0131nda say\u0131s\u0131z arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6nl\u00fc ak\u0131l ve vicdan\u0131 vard\u0131r,ba\u015far\u0131lar\u0131nda al\u0131n teri olan isimsiz kahramanlar\u0131m\u0131za \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyorum.
Muhazafakar demokrat kimli\u011fe,insan ve ilkeler merkezli duru\u015fa sahip Partimizin omurgas\u0131 te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zd\u0131r,bu omurga her zaman sa\u011flam dinamik ve i\u015flevsel olmal\u0131d\u0131r.
Te\u015fkilat\u0131m\u0131za kat\u0131lanlar\u0131 ge\u00e7mi\u015f siyasi tercihleri nedeniyli kategorize etmekten uzak durmal\u0131y\u0131z,birbirimizin hak ve hukukuna sayg\u0131,kar\u015f\u0131l\u0131k fedakarl\u0131k,ho\u015fg\u00f6r\u00fc ve sevginin te\u015fkilatc\u0131l\u0131k ba\u015far\u0131m\u0131za eses te\u015fkil eden davran\u0131\u015f bi\u00e7imleri oldu\u011funu unutmamal\u0131y\u0131z.<\/p>

<\/p>

Kurulu\u015f yolculu\u011fumuzda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan engellerin a\u015f\u0131lmas\u0131nda binlerce insan\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6zya\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fclen ve g\u00f6r\u00fclmeyen destek ve katk\u0131lar\u0131 vard\u0131r,en \u00fccra k\u00f6\u015fesindekilerle birlikte vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131m\u0131za desteci ve duac\u0131d\u0131r,Ak Partililer olarak vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n mahzunlu\u011funa yol a\u00e7a\u00e7ak davran\u0131\u015flardan sak\u0131nmal\u0131y\u0131z. 09 Temmuz 2014 tarihinde Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Tokat\u2019ta olmas\u0131n\u0131n mutlulu\u011funu hep birlikte ya\u015fayaca\u011f\u0131z.
30 Mart se\u00e7imlerinde tarihe bir not d\u00fc\u015ft\u00fcn\u00fcz Tokat Ba\u015fbakan\u0131ndan yani milli iradeden yana dediniz,12\u2019de 12 mutlulu\u011funu hep birlikte ya\u015fad\u0131k.
10 A\u011fustos 2014 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde Tokat Ba\u015fbakan\u0131ndan yana tavr\u0131n\u0131 bir daha sergilemeleri ve se\u00e7imlerin Tokat\u2019a \u00dclkemize hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diler ALLAH yar ve yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar Dilerim\u2026<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n D\u00fczenlemi\u015f Oldu\u011fu Dayan\u0131\u015fma Payla\u015fma,Kayna\u015fma ve Dostluk \u0130ftar\u0131na AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adem \u00c7EL\u0130K, Milletvekili Zeyid ARSLAN Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Av. Ey\u00fcp ERO\u011eLU, \u0130l\u00e7e Belediye ve Belde Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 Yan\u0131 S\u0131ra Parti Y\u00f6netimi kat\u0131ld\u0131. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adem \u00c7EL\u0130K Konu\u015fmas\u0131nda ; K\u00f6y ve mahallelerimizden \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za kadar te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n de\u011fi\u015fik kademelerinde g\u00f6rev \u00fcslenen sorumluluk ta\u015f\u0131yan b\u00fct\u00fcn Ak Partili arkada\u015flar\u0131m\u0131,karde\u015flerimi y\u00fcrekten selaml\u0131yorum. Bizler 70 milyonun kaderini kendi kaderimiz bilen g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ve g\u00fcc\u00fcn\u00fc \u00fclkesine milletine adam\u0131\u015f bir b\u00fcy\u00fck siyasi kadroyuz,Ak Parti Ailesi olarak \u00fclkemizin umudu,g\u00fcc\u00fc ve iradesiyiz. Siyasetcinin ve siyaset kurumlar\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7 ve itibar kaybetti\u011fi T\u00fcrkiye'nin y\u00f6netilemez oldu\u011fu bir zamanda \u00fclkemizin umutlar\u0131n\u0131 diriltmek i\u00e7in \u00f6rselenen itibar\u0131n\u0131 aya\u011fa kald\u0131rmak \u00fczere Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip ERDO\u011eAN'\u0131n liderli\u011finde beraberce yola \u00e7\u0131kt\u0131k,ve bu yolculu\u011fumuzu 14 A\u011fustos 2001 tarihinde resmile\u015ftirdik. T\u00fcrk siyasi tarihinde en suratli te\u015fkilatc\u0131l\u0131k organizasyonunu ger\u00e7ekle\u015ftirerek eski k\u00f6hnemi\u015f siyaset tarz\u0131n\u0131 tesviye ettik,milletimizin dirili\u015f ruhunu yeniden \u015fahland\u0131rd\u0131k. Milletimiz iktidar emanetini hen\u00fcz bir ya\u015f\u0131nda olan partimize g\u00fcven i\u00e7inde tevdi etti. B\u00fct\u00fcn Yerel Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131yla da ba\u015far\u0131n\u0131n tesad\u00fcfi ya da d\u00f6nemsel olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi \u0130ktidara geldi\u011fimizde ''art\u0131k hi\u00e7bir \u015fey eskisi gibi olmayacak '' demi\u015ftik.On \u0130ki y\u0131lda hi\u00e7bir \u015feyin eskisi gibi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlad\u0131k. Liderimiz Say\u0131n Recep Tayyip ERDO\u011eAN'\u0131n vurgulad\u0131\u011f\u0131 gibi T\u00fcrkiye Ak Parti ile birlikte b\u00fcy\u00fcmeye devam ediyor. Bu ger\u00e7ek Ak Parti ailesinin her ferdi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir onur oldu\u011fu kadar \u00f6nemli bir g\u00f6rev ve sorumluluktur. Ba\u015far\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n alt\u0131nda \u00f6ncelikle Liderimizin siyaet tarz\u0131n\u0131 ve kamuya deklare etmi\u015f oldu\u011fumuz kurulu\u015f amaclar\u0131m\u0131za ve temel ilkelerimize sad\u0131k kal\u0131\u015f\u0131m\u0131z kadar b\u00fct\u00fcn te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n pay\u0131 b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Ak Parti siyasetinin toplumda payla\u015f\u0131lmas\u0131nda say\u0131s\u0131z arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6nl\u00fc ak\u0131l ve vicdan\u0131 vard\u0131r,ba\u015far\u0131lar\u0131nda al\u0131n teri olan isimsiz kahramanlar\u0131m\u0131za \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyorum. Muhazafakar demokrat kimli\u011fe,insan ve ilkeler merkezli duru\u015fa sahip Partimizin omurgas\u0131 te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zd\u0131r,bu omurga her zaman sa\u011flam dinamik ve i\u015flevsel olmal\u0131d\u0131r. Te\u015fkilat\u0131m\u0131za kat\u0131lanlar\u0131 ge\u00e7mi\u015f siyasi tercihleri nedeniyli kategorize etmekten uzak durmal\u0131y\u0131z,birbirimizin hak ve hukukuna sayg\u0131,kar\u015f\u0131l\u0131k fedakarl\u0131k,ho\u015fg\u00f6r\u00fc ve sevginin te\u015fkilatc\u0131l\u0131k ba\u015far\u0131m\u0131za eses te\u015fkil eden davran\u0131\u015f bi\u00e7imleri oldu\u011funu unutmamal\u0131y\u0131z. Kurulu\u015f yolculu\u011fumuzda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan engellerin a\u015f\u0131lmas\u0131nda binlerce insan\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6zya\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fclen ve g\u00f6r\u00fclmeyen destek ve katk\u0131lar\u0131 vard\u0131r,en \u00fccra k\u00f6\u015fesindekilerle birlikte vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131m\u0131za desteci ve duac\u0131d\u0131r,Ak Partililer olarak vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n mahzunlu\u011funa yol a\u00e7a\u00e7ak davran\u0131\u015flardan sak\u0131nmal\u0131y\u0131z. 09 Temmuz 2014 tarihinde Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Tokat'ta olmas\u0131n\u0131n mutlulu\u011funu hep birlikte ya\u015fayaca\u011f\u0131z. 30 Mart se\u00e7imlerinde tarihe bir not d\u00fc\u015ft\u00fcn\u00fcz Tokat Ba\u015fbakan\u0131ndan yani milli iradeden yana dediniz,12'de 12 mutlulu\u011funu hep birlikte ya\u015fad\u0131k. 10 A\u011fustos 2014 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde Tokat Ba\u015fbakan\u0131ndan yana tavr\u0131n\u0131 bir daha sergilemeleri ve se\u00e7imlerin Tokat'a \u00dclkemize hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 diler ALLAH yar ve yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar Dilerim...","prev_link":"http://www.akpartitokat.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanligi-secim-gorsellerimiz\/17311","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-genel-meclis-uyeleri-ile-ak-parti-grup-toplantimiz\/17309\/60","haber_url":"http://www.akpartitokat.org.tr\/tr\/haber\/il-genel-meclis-uyeleri-ile-ak-parti-grup-toplantimiz\/17309"}]